ขอเชิญข้าราชการและพนักงานสถาบัน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญข้าราชการและพนักงานสถาบันทุกท่าน (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้ และพนักงานสถาบันจากข้าราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ) สนใจสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และขอเชิญบุคลากรมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน วันรับสมัคร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ยื่นใบสมัครได้ที่สภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพฯ 1 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.senate.kmitl.ac.th หรือส่วนงานที่สังกัด วันเลือกตั้ง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งส่วนงานที่สังกัด ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. สายใน 3522 , 3523 หรือโทร. สายตรง 02-329815 "

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5711