ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 20 พย. 13.00 น.

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. สถาบัน จึงขอเชิญชวนบุคลากร พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันสมทบทุนทรัพย์ เพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล และสืบทอดประเพณีการทอดกฐิน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 088-216428-2 ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.” หรือที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 693-0-03315-4 ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.” และส่งสำเนาใบฝากเงิน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ ไปที่ ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โทรสาร 0 2329 8125 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2329 8124 หรือ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2329 8108 หรือติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ งานการเงิน หรืองานพัสดุทุกคณะ/สำนัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 181/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5666