ขอเชิญร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และให้เป็นวันรัฐพิธี สถาบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันตามพระบรมนามาภิไธยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตรา “พระมหามงกุฎ” ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบัน ในโอกาสมหามงคลนี้ สถาบันจึงได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 พิธีทำบุญ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เวลา 08.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สจล. 184/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5503