โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอธิการบดี สจล.

พิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายบังคม เนื่องในโอกาสจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ให้ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องโถง ชั้น1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 001/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 7479