ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2558 โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 11.30 น. ดังนี้ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 258 เวลา 07.30 – 11.30 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สำนักหอสมุดกลาง วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 07.30 – 11.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไกภาคพื้นเอเชียประจำ สจล. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมและวิชาการพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง สำนักงานสภาสถาบัน (ส่วนตรวจสอบ ส่วนบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง ศูนย์วิจัยทางนาโนสเกลฟิสิกส์ ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สภาคณาจารย์และพนักงาน สมาคมศิษย์เก่า สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขภาพอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3633-4 • พนักงานสถาบัน ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ไม่ต้อง ชำระเงินค่าตรวจสำหรับรายการตรวจ ที่สามารถเบิกได้ แต่ต้องนำบัตรประจำตัวฯ มาแสดงด้วย • รายการตรวจที่ ไม่สามารถเบิกได้ ผู้ตรวจต้องชำระเงินค่าตรวจเอง • สามารถดาวน์โหลด เอกสารการตรวจได้ที่ www.kmitl.ac.th/kongkit ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 หรือรับเอกสารการตรวจและภาชนะสำหรับใส่อุจจาระ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2558 (และต้องนำทั้ง 2 อย่างมาวันที่ตรวจ) ทุกหน่วยงาน สามารถรับเอกสารการตรวจและภาชนะใส่อุจจาระ ได้ที่งานสุขภาพอนามัย อาคารสมเด็จพระเทพฯ 1 ยกเว้น หน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี สามารถรับเอกสารการตรวจและภาชนะสำหรับใส่อุจจาระ ได้ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 002/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 6902