นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คว้ารางวัลที่ 3 “Innovation Technology 2015

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลที่ 3 “Innovation Technology 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้ารางวัลที่ 3 จากการประกวด “Innovation Technology 2015” ซึ่งจัดโดยชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รางวัล นางสาวกฤตพร ขันติสุวรรณ นางสาวจอมศจี บุญชู นางสาววรสิตา สิริทวีชัย นางสาวสุกัญญา อุนารัตน์ นางสาวสุชานาฏ แซ่เบ๊ นางสาวสุดารัตน์ อยู่ศรี

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5666