ขอเชิญศิษย์เก่า สจล. พบปะผู้บริหารสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมรับฟังนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน ของศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบัง จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี และร่วมรับประทานอาหารว่าง (จิบน้ำชา รับประทานติ่มซำ) ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัฐฐิญา เกกีงาม ส่วนกิจการนักศึกษา โทร.3302 หรือสมัครสมาชิกศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ที่ www.alumnirelations.kmitl.ac.th เพื่อเป็นข้อมูลในการสื่อสารระหว่างสมาชิกและสถาบัน ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ 028/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5054