สีและดอกไม้ภายในสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สีประจำสถาบัน ฯ : สีแสด (ซึ่งเป็นสีประจำรัชกาลที่ ๔)
ดอกไม้ประจำสถาบัน ฯ : ดอกแคแสด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สีประจำคณะ : สีเลือดหมู
ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกชงโค
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สีประจำคณะ : สีน้ำตาล
ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกพิกุล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สีประจำคณะ : สีชมพู
ดอกไม้ประจำคณะ : แก้วเจ้าจอม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สีประจำคณะ : สีเขียว
ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกบุนนาค
คณะวิทยาศาสตร์
สีประจำคณะ : สีเหลือง
ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกราชพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สีประจำคณะ : น้ำเงิน
ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกบัว
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สีประจำคณะ : สีชมพูกลีบบัว
ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สีประจำคณะ : สีเขียว
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สีประจำคณะ : สีฟ้า
ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกเฟื่องฟ้า
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สีประจำคณะ : สีฟ้า

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 46011