นศ.ป.เอกวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล "บทความดีเด่น"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ "นายสุริยพงศ์ นิลสังข์" นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ #วิศวกรรมอุตสาหการ #KMITL #วิศวลาดกระบัง  ได้รับรางวัล "บทความดีเด่น"  จากการประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ OR-NET 2020   จากบทความ: กลยุทธ์การกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินด้วยข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร่วมกับการประเมินสภาพการจราจรติดขัด  Ambulance Allocation Strategy with Social Network Information And Traffic Congestion Assignment   โดยมี รศ.ดร.ชุมพล ยวงใย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   จัดโดย - ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 63 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 3055