ขั้นตอนการยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต

ขั้นตอนการยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ข้อมูลของท่านจะเข้าสู่ระบบหมอพร้อม เมื่อฉีดวัคซีนครบ

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศไทย

ได้ผ่านระบบหมอพร้อม

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1373