ให้ทำการนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ สำหรับผู้จองคิววัคซีนเข็มแรกในวันที่ 2, 21, 29, 30 กรกฎาคม

ประกาศจากศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ผู้ที่จองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ 2, 21, 29, 30 กรกฎาคม 2564 กับทางสถาบัน

ให้ทำการนัดหมายเปลี่ยนวันใหม่ ด่วน

 

เนื่องจากวันที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (อีก 12 สัปดาห์) ตรงกับวันหยุดราชการ

ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มิได้เปิดให้บริการ

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1651