แนวทางการปฏิบัติงานและการดําเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564