วิศวเกษตร ได้รับรางวัล Best Oral Paper Award

????“Best Oral Paper Award”
 
⚙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
????Miss Sneha Sharma
????นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (ทุนการศึกษา กองทุนวิจัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง KREF126003)
 
????ได้รับรางวัล “Best Oral Paper Award” THE INTERNATIONAL CONFERENCE AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE JUNE 3-5, 2021 - BUCHAREST, ROMANIA
⚙โดยมี ศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
#BestOralPaperAward #วิศวเกษตร #วิศวลาดกระบัง #สจล #KMITL
 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 873