สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 9

กิจกรรม

26 Jan
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

News Information

การขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ นักศึกษาที่ต้องการใช้เอกสารต่างๆโดยเร่งด่วน ในระหว่างที่สถาบันปิด ไม่สามารถเข้ามารับที่สถาบันได้ สามารถขอออนไลน์ จัดส่งไปรษณีย์ได้ ตามขั้นตอนดังนี้ https://www.reg.kmitl.ac.th/index/pdf/260563.pdf   ...

Current

KMITL

Student Services

Service
 Top