สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

23 Apr
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มองอนาคตไทย Live ตอน AI กับ ผู้สูงอายุ
มองอนาคตไทย Live ตอน AI กับ ผู้สูงอายุ (THE AI AND THE LIFE OF THE ELDERLY) “เทคโนโลยี AI เป็นหนทางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต แต่ก็คงไม่สามารถทดแทนความรักความเอาใจใส่จากลูกหลาน (the affection tendency) ไปได้ จริงไหม??” ติดตามได้ในรายการ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top