ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

 

สจล.จับมือ 33 สถาบัน ผนึกกำลังสร้างมหาวิทยาลัยยั่งยืน

สจล.จัดประชุมเครือข่ายสัญจรเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563

โดยระดมองค์ความรู้จากนักพัฒนาและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศเข้าร่วมงาน

เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University Network of Thailand : Sun Thailand)

แก้ปัญหามลภาวะของโลก โดยมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในงานจะมีการศึกษา

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลชุมโค และโครงการนวัตวิถีชุมชมสู่ความยั่งยืน 

 ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563  ณ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

 

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 4141