ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 27

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 27

เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถาบัน

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3259