อาจารย์และนศ.ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัล “Best Paper Award” จากการประชุมวิชาการ ECTI-CON 2021

อาจารย์และนศ.ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัล “Best Paper Award” จากการประชุมวิชาการ ECTI-CON 2021

.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท

จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสได้รับรางวัล

Best Paper Award (รางวัลบทความดีเด่น

เรื่อง "A Locating Diagnosis of Partial Discharge on Cross-bonding Ground System"

จากงานประชุมวิชาการ The 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics,

Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021)

เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2564

ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ การจัดงานที่โรงแรมดิเอ็มเพรส, จังหวัดเชียงใหม่

--------------------------------------

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

  1. รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า
    2. ผศ.ดร.ภพ จันทร์เจริญสุข อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า
    3. นางสาววรณัน อินวรรณา นศ.ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า
    4. นายสุริยะ มงคลสาธิตพงศ์ ผู้จัดการ PD Solution Co.,Ltd.

--------------------------------------

#วิศวลาดกระบัง #ECTICON2021 #ECTI #CON2021

#วิศวกรรมไฟฟ้า

#BestPaperAward

#การศึกษาที่ดีนโยบายสถาบันฯและท่านอธิการบดี

#GlobalEngineering

#KMITLEngineeringSchool

#KMITLGoBeyondTheLimit

#วิศวลาดกระบังเป็นหนึ่ง และ #เป็นที่พึ่งของสังคม #สจล #KMITL

 

 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 3587