KMITLCare ส่งความห่วงใย ด้วย 14 มาตรการพร้อมช่วยเหลือนักศึกษา สจล.สู้ COVID-19

KMITLCare

ส่งความห่วงใย ด้วย 14 มาตรการพร้อมช่วยเหลือนักศึกษา สจล.สู้ COVID-19

ครอบคลุมทั้ง ด้านทุนการศึกษา สุขภาพกายและใจ ค่าใช้จ่ายด้านหอพัก และการอำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์ดังนี้

ด้านทุนการศึกษา

 • ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ในภาคเรียนปัจจุบัน (3/2563)
 • ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ในภาคเรียนที่1/2564
 • ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทุนละ 10,000 บาท
 • ทุนให้ยืมค่าเล่าเรียน ไม่จำกัดจำนวน
 • ทุนนักศึกษาช่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำ

 

ด้านสุขภาพ

 • สวัสดิการสำหรับผู้เสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อ COVID-19 คนละ20,000บาท
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์ โดยนักจิตปรึกษา

 

ด้านการอำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์

 • แพ็กเกจ Internet สำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการ
 • ให้ยืม Laptop กลับไปใช้ที่บ้าน
 • หลักสูตรอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะเฉพาะ ฟรี

 

ด้านค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา

 • ยกเว้นค่าเช่าและค่าน้ำ หอพักนักศึกษา
 • ขอความอนุเคราะห์หอพักภายนอก ลดค่าเช่า

 

KMITL Care หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 นอกจากนี้ สจล.ยังดูแลบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถาบัน อีกทั้งยังมุ่งสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อมาโดยตลอด

 สามารถปรึกษา ได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพจ Facebook : KMITL STUDENT LIFE

https://www.facebook.com/KMITLstudentlife/

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3123