ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564

สำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยื่นเอกสารตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://office.kmitl.ac.th/osda/soldier/lenient/

ขั้นตอนการขอเอกสาร (หนังสือรับรอง - เอกสาร7)

https://drive.google.com/.../1bNekSLwtInmBvQUyLLCVJg.../view

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3194