บีกเกอร์พลาสติกจากฝาเครื่องดื่ม คว้ารางวัลระดับทอง โครงการ Green Youth

 ขอแสดงความยินดีกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ร่วมกับนักศึกษาสาขาเคมีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สจล.ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับทอง จากผลงานเปลี่ยนรูปแปลงร่าง : บีกเกอร์พลาสติกจากฝาเครื่องดื่มบรรจุขวด โดยมี ดร.กลิ่นสุคนธ์  สุวรรณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3029