ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 31

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 31

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการจัดการด้านการเรียนการสอนและการประเมินผล

ในภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3312