พิธีวางพวงมาลา ร.๔

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (๑ ตุลาคม)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔)

สจล.น้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

ในวันศุกร์ที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

********************

 

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เสด็จสวรรคต

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จสวรรคต วันพระราชสมภพคือ ๑๘ ตุลาคม ๒๓๔๗ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๓๙๔ 

           เถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๓๙๔ รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อเช่นประเทศตะวันตก ทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตก (สนธิสัญญาเบาว์ริง) ทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการของตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จนทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ ต. หว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่ยำ จนได้รับการขนานพระนามว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา ๑๘ ปี จึงเสด็จสวรรคต

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4277