รองคณบดีวิศว สอบผ่านเป็นผู้ประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม

????ขอแสดงความยินดี กับรองคณบดี สอบผ่านเป็นผู้ประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดี กับ
ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
????ในโอกาสสอบผ่านเป็นผู้ประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO13485 ขึ้นทะเบียน Auditor แล้ว

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 4372