การบรรยายพิเศษ "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ผ่านโปรแกรม Zoom)

"การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ"

โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30 - 12.00 น.

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4216