สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

16 Jul
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

News Information

คอร์สเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ ประถม และมัธยม
Xcer- SCIENCE @KMITL มาออกกำลังสมอง ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะการแก้ปัญหา ด้วยคอร์สเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ เด็ก ๆจะได้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Xcer-SCIENCE @KMITL โดยทีมงานอาจารย์คณะวิทยาศาสต...

Current

KMITL

Student Services

Service
 Top