สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

01 Mar
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
พนักงานสถาบันที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี หรือมีเวลาปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันที่ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด (1 ตุลาคม 2563) เปิดรับสมัคร 1-30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ประกาศสถาบัน...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top