หอพักนอกสถาบันลดค่าเช่า

          ตามที่สถาบันได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักศึกษา ให้ผู้ประกอบการหอพักที่อยู่ภายนอกสถาบัน ได้พิจารณา มาตรการให้ความช่วยเหลือลดหย่อนค่าเช่าห้องพัก ของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักนอกสถาบัน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการหอพัก ตอบรับให้ความอนุเคราะห์กลับมา ทางสถาบันขอขอบพระคุณผู้ประกอบการหอพักดังกล่าว

           สำหรับ หอพักซอยเกกีงาม โครงการ RNP ทางผู้ประสานงานได้ดำเนินการติดต่อขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าเช่าห้องพักให้กับนักศึกษาครบทุกหอแล้ว ถ้าไม่พบเจ้าของหอผู้ประสานได้ทำการฝากเรื่องไว้กับเจ้าหน้าที่ หรือนำเรื่องฝากลงกล่องรับจดหมายเรียบร้อยแล้ว

และหากหอพักใดประสงค์ตอบรับให้ความอนุเคราะห์เพิ่มเติม สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทร.0 2329-8000 ต่อ 2338

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 4296